§1 Retningslinjer
SFK FEST er en fotballfritidsordning som eies og drives av Sarpsborg fotballklubb fra 01.11.2015. Fotballfritidsordningen er underlagt Telenor Xtras retningslinjer for drift, som er Norges Fotballforbunds landsomfattende organisasjon for fotballfritidsordninger, og dens krav til planlegging, kvalitet og gjennomføring.

§2 Formål og overordnet mål
At barna er aktive og blir best mulig ut ifra den enkeltes forutsetning.
I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold, pedagogisk kyndig leksehjelp, fair play og trening av sosiale ferdigheter også utenfor idrettsbanen. Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og planlegging.
Synergieffekt ut i alle ledd i klubb i form av kompetanseoverføring.

§3 Areal/lokaler
Arealene både ute og inne skal være egnet for formålet.
De fysiske omgivelsene må inneholde mange og varierte væresteder/lekesteder der barna kan sette sitt preg på arealene.

§4 Ansvarlig styringsorgan
Ansvarlig styringsorgan for SFK FEST er hovedstyret i Sarpsborg Fotballklubb

§5 Ledelse, styring og ansvar
Hovedansvarlig for ordningen har det overordnede administrative og faglige ansvaret for fotballfritidsordningen.
Hovedansvarlig kan delegere myndighet til de andre fagansvarlige i teamet.

§6 Bemanning
Bemanning kan justeres i forhold til barnas behov og aktiviteten som foregår på gitt tidspunkt
Utgangspunkt for bemanning skal være minst en voksen pr 10 barn på gitt tidspunkt.

§7 Opptak
Opptak foregår løpende gjennom hele året. Ved fulltegnet ordning vil man kunne skrive seg på venteliste.

§8 Fakturering og priser
Beløp reguleres av Telenor Xtra/NFF og kan ikke overstige prisen på lokale SFO ordninger unntatt i tilfeller hvor transport må benyttes.
Prisene følger derfor Sarpsborg kommunes satser for SFO. Faktura sendes ut elektronisk, ca den 20. hver måned. Det sendes ikke ut faktura i juli.
Fakturaene har forfall på 14 dager. Vi sender ut 3 betalingspåminnelser på mail før vi kontakter foreldre direkte.
Ved manglende innbetalt avgift over 2 måneder, vil plassen på FEST sies opp, les §9 Oppsigelse/endring av plass, og ubetalte faktura vil videresendes inkasso.

§9 Oppsigelse/endring av plass
Beskjed om oppsigelse eller reduksjon av plass må gis innen den siste dagen inneværende måned. Det er 1 måneds oppsigelsestid på FEST, for begge parter.
Økning av plass kan justeres ved beskjed før fakturering.

§10 Åpningstider
Daglig åpningstid på skoledager er 13.00 - 16.30. Andre virkedager holder ordningen åpen fra 08.30 - 16.30.

FEST er åpent alle virkedager med følgende unntak:
- 5 dager i løpet av skoleåret på grunn av planleggingsdager. Dato for disse dagene vil være sammenfallende med skolens planleggingsdager.
- Jule-og påskeferien.
- FEST er stengt i juli måned

§11 Måltider og kosthold
SFK FEST skal legge til rette for et godt og variert kosthold gjennom våre måltider.
Å lære bort gode kostvaner, og viktigheten av et godt kosthold som aktiv legges svært stor vekt på.

§12 Forsikring
Barna er forsikret gjennom folketrygden og NFFs forsikringsordning dersom det oppstår skader på SFK FEST, eller på aktivitet i regi av SFK.